Recept: Gourmet Mac & Cheese

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Men neme…

Voor hoeveel personen?

Het Recept

Pasta

Saus

Topping

Image for post
Image for post

ASSEMBLING!

Het luie gedeelte (oven)

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Eindresultaat mocht er wezen dacht ik zo

Wijn

Image for post
Image for post

Schrijver, studentendecaan, pop culture fanaat (32, Den Haag). Twee boeken gemaakt (Je Moet Bijna Niks, Dingen Anders Doen), bezig aan derde.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store