Al Die Liefde In De Lockdown

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Door Mariet Mons via Skype ❤
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Schrijver, studentendecaan, pop culture fanaat (32, Den Haag). Twee boeken gemaakt (Je Moet Bijna Niks, Dingen Anders Doen), bezig aan derde.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store